Nacrt novog Zakona o porezu na dohodak i novog Zakona o doprinosima - Radius d.o.o.

Porezno
  savjetovanje

Iz perspektive korisnika svaki
porez je trošak.

Računovodstvo

Ako želite da znate koliko vrijedite
pitajte prijatelje, ne računovođu.

Biznis
         plan

Ko loše planira, planira da mu bude loše.

Pravne
        usluge

Zakon je rupa bez dna.

Procjena
  vrijednosti firme

Saznajte istinu!

Edukacija

Stručnjak je ona osoba koja je vidjela sve
greške koje se mogu učiniti u jednoj oblasti.

23. May. 2017.

Nacrt novog Zakona o porezu na dohodak i novog Zakona o doprinosima

Nacrti novog federalnog Zakona o porezu na dohodak i novog Zakona o doprinosima su 31.03.2017. godine upućeni u parlamentarnu proceduru u Parlament FBiH.

Iako je predviđeno da će se isti primjenjivati tek od 01.01.2018. godine, obzirom da donose značajne izmjene u poređenju sa dosadašnjim propisima, želimo da Vam skrenemo pažnju na neke odredbe navedenih NACRTA zakona.

Nacrt novog Zakona o porezu na dohodak propisuje, između ostalog, i sljedeće:

 • Ukidanje neoporezivog iznosa toplog obroka (izuzev obroka spremljenih u vlastitim restoranima poslodavca ili od strane ketering lica za potrebe poslodavca, do iznosa od 4,5 KM po zaposleniku), regresa, naknade za prijevoz;
 • Ukidanje ličnog odbitka za izdržavane članove porodice i uvođenje jedinstvenog ličnog odbitka od 700,00 KM na mjesečnom nivou (8.400,00 KM na godišnjem nivou) za sve rezidentne porezne obveznike;
 • Oporezivanje isplaćene dividende, odnosno učešća u dobiti, kamate na štednju i sl.;
 • Uvođenje dvije porezne stope i to:
  • 10% na mjesečnu osnovu do 800,00 KM, odnosno godišnju osnovicu 9.600,00 KM;
  • 20% na razliku mjesečne osnovice poreza na dohodak preko 800,00KM, odnosno godišnju osnovicu preko 9.600,00 KM;
 • Osnovicu čini razlika između zakonom propisanih oporezivih prihoda (od plata, obrta, najma, dividende itd.) i priznatih rashoda (u koje i spada u lični odbitak od 700 KM).
 • Praktično, gornje znači sljedeće:
 • Oporezivi dohodak sada uključuje i topli obrok (osim gore navedenog izuzetka), prijevoz, regres, učešće u dobiti firme itd.;
 • Neoporezivi godišnji dohodak iznosi 8.400 KM (lični odbitak od 700 KM x 12 mjeseci);
 • Dohodak iznad 8.400 KM do 18.000 KM je oporezovan stopom od 10%;
 • Ostatak dohotka iznad 18.000 KM se oporezuje sa stopom od 20%.

U nastavku je primjer godišnjeg obračuna za lice sa platom od 1.500,00 KM mjesečno, toplim obrokom od 170 KM mjesečno, naknadom za prijevoz od 50 KM mjesečno i dividendom od 20.000,00 KM isplaćenom tokom godine:

Takođe se uvode i odredbe o transfernim cijenama, gdje se propisuju koja se lica smatraju povezanim licima (npr. fizičko lice i pravno lice u kojem navedeno fizičko lice posjeduje 25% ili više udjela) i obaveza da transakcije između istih moraju biti u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Nacrt novog Zakona o doprinosima također donosi značajne izmjene, između ostalog:

 • Ukidanje doprinosa na teret poslodavca (10,5% na bruto osnovicu);
 • Promjene stopa doprinosa iz bruto plata tako da bi bile ukupno 33% i to za penzijsko-invalidsko osiguranje 18,50%, za zdravstveno osiguranje 13,50% i za osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1,00%;
 • U osnov za obračun doprinosa ulazi i topli obrok (osim ako se pravi u restoranu poslodavca ili od strane ketering firme do iznosa od 4,5 KM), prijevoz, regres;
 • Direktor društva koji poslovodnu funkciju obavlja bez radnog odnosa je obveznik doprinosa kao i svi drugi zaposlenici;
 • Vlasnik privrednog društva registrovanog na teritoriji FBiH koji nije obavezno osiguran po drugom osnovu je obveznik određenih doprinosa;
 • Koeficijenti za mjesečne osnovice za obračun doprinosa osiguranika po osnovu samostalnih djelatnosti su promijenjeni, na primjer:
  • koeficijent 0,80 za osiguranika po osnovu obrta i srodne djelatnosti (trenutno 0,65);
  • koeficijent 0,80 za osiguranika po osnovu ostalih samostalnih djelatnosti, (trenutno 0,65);
  • koeficijent 1,40 za osiguranika po osnovu slobodnog zanimanja (trenutno 1,1).

Ukoliko želite da imate nacrt i provjerite kako se obračun poreza i doprinosa prema novim zakonima odnosi na troškove Vas kao poslodavca kao i poređenje sa starim zakonima, možete naći obračun na sljedećem linku Federalnog ministarstva finansija:

http://www.fmf.gov.ba/v2/aktuelno.php?akt_id=3103

 

Kursna lista

  Kupovni Srednji Prodajni

Kursna lista za dan

Konvertor valuta

Konvertuj u
* Primjer obračuna valute služi isključivo
  u svrhu informisanja

Kreditni kalkulator

Kredit: KM
Kamata: %
Period: god.
Mjesečni anuitet: KM