Izmjena pravilnika o refundaciji naknade

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze – Do Kantona je dana 23.03.2020. godine usvojio novi Pravilnik o refundaciji naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko – dobojskog kantona. Pravilnik se nalazi u prilogu.

Jedna od važnijih izmjena koja je uvedena ovim pravilnikom je navedena u Članu 4. (Obračun i isplata naknade plate), stav 3. koji glasi:

(3) Poslodavac plaća naknadu plate i nakon 42 dana i podnosi zahtjev za refundaciju naknade neto plate Zavodu u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, a doprinosi padaju na teret Poslodavca.

Dosadašnji način refundiranja u Ze – Do Kantonu je bio takav da nakon 42 dana poslodavac isplaćuje platu i doprinose, dok ZZO refundira i platu i doprinose. Sa donošenjem ovog pravilnika, ZZO teret doprinosa koji se isplaćuju za bolovanje (privremenu spriječenost za rad) preko 42 dana prebacuje sa sebe na Poslodavca.

Navodni razlog donošenja ovakve odluke jeste očuvanje zdravstvenog sistema zbog opadanja prihoda ZZO-a u Ze – Do Kantonu.

PREUZMITE DOKUMENT

Izmjena mjesečne akontacije poreza

Da bismo pomogli u očuvanju poslovanja i održavanja likvidnosti, skrećemo pažnju na mogućnost koju daje Zakon o porez na dobit u FBiH.

Naime, prema članu 52. stav 4. Zakona, obveznik može tražiti izmjenu mjesečne akontacije poreza na dobit u slučajevima:

  1. a) statusne promjene poreznog obveznika;
  2. b) kada postoji osnovana pretpostavka da će porezni obveznik poslovati sa gubitkom, uz uvjet da tu pretpostavku osnovano može dokazati;
  3. c) prirodne i druge nesreće koje su bitno uticale na poslovanje poreznog obveznika.

Pošto je 16. marta 2020. godine Vlada Federacije BiH proglasila stanje nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa, a druga nadležna tijela donijela niz ograničavajućih mjera koje direktno utiču na poslovanje i smanjuju mogućnost poslovanja sa dobiti, odnosno mogu izazvati gubitak, postoji osnov da se Poreznoj upravi podnese zahtjev za izmjenu / smanjenje akontacije poreza na dobit za 2020. godinu, ako je ima i ako će to pomoći održanju likvidnosti.

U zahtjevu treba da se navedu i obrazlože razlozi za izmjenu visine akontacije, kao i da se dostave vjerodostojni dokazi obrazloženih razloga, koje Porezna uprava treba da cijeni prilikom prihvaćanja ili odbacivanja zahtjeva.

Novi iznos akontacije poreza utvrđuje se Rješenjem Porezne uprave, a izmjena iznosa akontacije poreza primjenjuje se za naredni mjesec u odnosu na mjesec u kojem je doneseno Rješenje.

Podsjećamo da je prije podnošenja zahtjeva potrebno podnijeti Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu u kojoj je navedena akontacija čija se izmjena traži.

PREUZMITE DOKUMENT

Odluka o privremenim mjerama banaka

Odluka o privremenim mjerama koje banke primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom obojenja „COVID-19“

U Službenim novinama FBiH broj 22/20 objavljena je Odluka o privremenim mjerama koje banke primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom obojenja „COVID-19“.

Ova Odluka utvrđuje mjere koje se odnose na:

a) Odobravanje olakšica klijentima banke koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima,
b) Posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom, koja banka primjenjuje u slučaju da odobri posebne mjere klijentu,
c) Preventivne mjere sa ciljem očuvanja kapitala banaka.

Neki od najvažnijih dijelova članova i stavova navodimo u nastavku.

Član 3.
Posebne mjere

(1) Posebne mjere koje banka može odobriti klijentima iz člana 2. stav (1) tačka b) su:
a) Moratorij, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza,
b) Uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci,
c) Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
d) Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije,
e) Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
f) Druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenata i uspostave održivog poslovanja klijenata.
g)

Član 5.
Moratorij
(2) Moratorij kao jedna od posebnih mjera u okviru modaliteta može se ugovarati najduže do 6 mjeseci.

Član 6.
Ostale Modifikacije

(2) U okviru primjene posebnih mjera, kamatna stopa za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definisana postojećim ugovorom.

Član 7.
Posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom

(1) Banka ne može odobriti posebne mjere u skladu sa ovom odlukom klijentima kod kojih postoji kašnjenje u izmirivanju obaveza prema banci duže od 90 dana u materijalno značajnom iznosu, odnosno dozvoljeno je odobravanje posebnih mjera samo klijentima čije su izloženosti raspoređene u nivo kreditnih rizika 3 na osnovu uslova prema kojima se smatra izvjesnim da dužnik neće u potpunosti izmiriti svoje obaveze prema banci definisanih članom 20. stav 3. Odluke o upravljanju kreditnim rizikom.

Član 8.
Odobrenje posebnih mjera

(1) Posebne mjere banka može provoditi na osnovu zahtjeva fizičkog ili pravnog lica ili njihovo korištenje može pokrenuti samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju, imajući u vidu nepovoljne ekonomske posljedice (direktne i/ili indirektne) uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“.

PREUZMITE DOKUMENT