Odluka o privremenim mjerama koje banke primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom obojenja „COVID-19“

U Službenim novinama FBiH broj 22/20 objavljena je Odluka o privremenim mjerama koje banke primjenjuju za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom obojenja „COVID-19“.

Ova Odluka utvrđuje mjere koje se odnose na:

a) Odobravanje olakšica klijentima banke koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima,
b) Posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom, koja banka primjenjuje u slučaju da odobri posebne mjere klijentu,
c) Preventivne mjere sa ciljem očuvanja kapitala banaka.

Neki od najvažnijih dijelova članova i stavova navodimo u nastavku.

Član 3.
Posebne mjere

(1) Posebne mjere koje banka može odobriti klijentima iz člana 2. stav (1) tačka b) su:
a) Moratorij, odnosno odgodu u otplati kreditnih obaveza,
b) Uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci,
c) Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno,
d) Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije,
e) Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću,
f) Druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenata i uspostave održivog poslovanja klijenata.
g)

Član 5.
Moratorij
(2) Moratorij kao jedna od posebnih mjera u okviru modaliteta može se ugovarati najduže do 6 mjeseci.

Član 6.
Ostale Modifikacije

(2) U okviru primjene posebnih mjera, kamatna stopa za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definisana postojećim ugovorom.

Član 7.
Posebna pravila za upravljanje kreditnim rizikom

(1) Banka ne može odobriti posebne mjere u skladu sa ovom odlukom klijentima kod kojih postoji kašnjenje u izmirivanju obaveza prema banci duže od 90 dana u materijalno značajnom iznosu, odnosno dozvoljeno je odobravanje posebnih mjera samo klijentima čije su izloženosti raspoređene u nivo kreditnih rizika 3 na osnovu uslova prema kojima se smatra izvjesnim da dužnik neće u potpunosti izmiriti svoje obaveze prema banci definisanih članom 20. stav 3. Odluke o upravljanju kreditnim rizikom.

Član 8.
Odobrenje posebnih mjera

(1) Posebne mjere banka može provoditi na osnovu zahtjeva fizičkog ili pravnog lica ili njihovo korištenje može pokrenuti samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju, imajući u vidu nepovoljne ekonomske posljedice (direktne i/ili indirektne) uzrokovanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“.

PREUZMITE DOKUMENT