Jedna od osnovnih funkcija upravljanja u kompaniji je kontrola poslovanja, odnosno izvršenja zacrtanih ciljeva. Važan dio te kontrole je uspostava internih kontrola, odnosno procedura kojima se obezbjeđuje da se svakodnevne operacije izvršavaju na pravilan i efikasan način.

U nastavku  ćemo navesti neke procedure koje odjel interne kontrole, ako postoji, u saradnji sa finansijama treba da nadzire kada su u pitanju kontrole prihoda od soba i prihodi od hrane i pića.

 

Razni tokovi prihoda, njegove kontrole i razmatranja revizije

 

Prihod od sobe

Hoteli obično koriste poseban softver za upravljanje  uslugama  kao što su rezervacije, dodjeljivanje, kao i naplata usluga povezanih sa sobama. Sobe se prodaju na osnovu rezervacije koja se pravi u hotelu direktno ili putem mreža za rezervacije.

Neke kritične interne kontrole koje se odnose na sobe koje se preporučuju navedene su u nastavku:

 • Cijene koje se ažuriraju u PMS-u (PMS – Property Management System) ili vrši centralno Centralna rezervacijska mreža ili ako se urade u PMS-u, pregledava i potvrđuje Menadžer rezervacije.
 • Sve ad hoc cijene / popusti ponuđeni na ugovorenu cijenu ili na rezervacije zasnovane na BAR-u (BAR – Best available rate) pregledavaju se sa rezervacijama dnevnog izvještaja i potvrđuju od strane Menadžera prihoda.
 • Za sve goste koji se prijave, dežurni menadžer na kraju smjene treba osigurati da su svi gosti izvršili prijavu koja je uredno popunjena sa svim obaveznim poljima u sistemu.
 • Dežurni menadžer pregleda sobe zauzete u vrijeme promjene noći i osigurava da su sve sobe naplaćene.
 • Sva ručna knjiženja pregledava i potvrđuje dežurni menadžer.
 • Na kraju smjene se svei dodijeljene isplate potpisuju sa navedenim razlozima za isplatu od strane dežurnog menadžera. FOM (Front Office Manager) svakodnevno generira izvještaj i potpisuje se nakon pregleda svih pojašnjenja kod isplata.
 • Sva negativna knjiženja i prilagođavanja dana pregledava i potpisuje FOM.
 • Isplate se pregledavaju kako bi se osiguralo da su sve isplate priznate od strane gosta i potpisane od strane dežurnog menadžera.
 • Kontrola prihoda osigurava da se novčani prihodi, zatvaranje kartičnih naplata i poravnanja u City ledger (glavna knjiga u Operi) poklapaju sa dnevnim probnim bilansom PMS-a i glavne knjige u računovodstvu.
 • Besplatne sobe i sobe za kućnu upotrebu svakodnevno se navode i pregledavaju radi odobrenja.
 • Sva odricanja naknade retencije prilikom otkazivanja / neprikazivanja / naknada za kasne odjave / prijevremene prijave su dokumentirana i potvrđena od strane koga??.

 

Prihodi od hrane i pića

 • Odjel finansija putem F&B Odjela za kontrolu osigurava da su cijene menija na odgovarajući način odobrene u skladu sa ovlaštenjima u hotelu.
 • Odobreni meni se ažurira u glavnom meniju POS-a. KO?? Inače nije kontrola nego cilj
 • F&B Manager pregledava otvorene prehrambene proizvode (izvan stavki menija) zajedno sa izvještajem o modificiranim stavkama i osigurava da je ponuđena cijena razumna, u skladu s politikom i uporediva sa sličnim artiklima.
 • F&B Manager osigurava da se izuzeci na nivou POS pregledaju i odobre poput nevažećih KOT-ova (KOT – Kitchen Order Tacking), nevažećih računa, NCKOT (besplatna hrana), računa za reprezentaciju, popusta i nedostajućih KOT-a ako postoje.
 • Tamo gdje se zbog nekih kvarova POS sistema koriste ručni KOT-ovi, na kraju smjene treba osigurati serijski kontinuitet KOT-a i njegovu vezu sa naplatom. KO??
 • F&B menadžer osigurava da se uzimaju svakodnevni izvještaji o ponovnom ispisu i da se prilažu ponovne ispisne provjere, zajedno sa dokumentovanim razlozima za takvo postupanje.

F&B menadžer takođe pregledava kašnjenje kod rezervisanih stolova, podmirivanje računa na POS-u i osigurava da prodajna mesta naplaćuju dokumentirane razloge za takva kašnjenja.

 

U slučaju banketa:

 • Na dogovoreni datum, F&B služba osigurava da je banket pripremljen i dokumentira sve usluge koje nudi i iste potvrđuje gost svojim potpisom.
 • Naplata banketima vrši se na osnovu dogovora kako bi se osiguralo da kasnije nema spora oko naplate.
 • Pića koji se uzimaju iz drugih odjela za potrebe banketa a koja su neprodata se vraćaju na druge odjele, a saldo mora da se podudara sa prodajnom po banketu i početnom zaduženju.

 

Ostali prihodi poput pranja veša, telefona, interneta itd.

 • Finansije putem kontrole prihoda osiguravaju da cijene menija budu na odgovarajući način odobrene u skladu sa ovlaštenjima u hotelu.
 • Odobreni meni se ažurira u glavnom meniju POS-a.
 • Primijenit će se sve POS kontrole u mjeri koja je primjenjiva na F&B.