Da bismo pomogli u očuvanju poslovanja i održavanja likvidnosti, skrećemo pažnju na mogućnost koju daje Zakon o porez na dobit u FBiH.

Naime, prema članu 52. stav 4. Zakona, obveznik može tražiti izmjenu mjesečne akontacije poreza na dobit u slučajevima:

  1. a) statusne promjene poreznog obveznika;
  2. b) kada postoji osnovana pretpostavka da će porezni obveznik poslovati sa gubitkom, uz uvjet da tu pretpostavku osnovano može dokazati;
  3. c) prirodne i druge nesreće koje su bitno uticale na poslovanje poreznog obveznika.

Pošto je 16. marta 2020. godine Vlada Federacije BiH proglasila stanje nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa, a druga nadležna tijela donijela niz ograničavajućih mjera koje direktno utiču na poslovanje i smanjuju mogućnost poslovanja sa dobiti, odnosno mogu izazvati gubitak, postoji osnov da se Poreznoj upravi podnese zahtjev za izmjenu / smanjenje akontacije poreza na dobit za 2020. godinu, ako je ima i ako će to pomoći održanju likvidnosti.

U zahtjevu treba da se navedu i obrazlože razlozi za izmjenu visine akontacije, kao i da se dostave vjerodostojni dokazi obrazloženih razloga, koje Porezna uprava treba da cijeni prilikom prihvaćanja ili odbacivanja zahtjeva.

Novi iznos akontacije poreza utvrđuje se Rješenjem Porezne uprave, a izmjena iznosa akontacije poreza primjenjuje se za naredni mjesec u odnosu na mjesec u kojem je doneseno Rješenje.

Podsjećamo da je prije podnošenja zahtjeva potrebno podnijeti Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu u kojoj je navedena akontacija čija se izmjena traži.

PREUZMITE DOKUMENT