Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze – Do Kantona je dana 23.03.2020. godine usvojio novi Pravilnik o refundaciji naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko – dobojskog kantona. Pravilnik se nalazi u prilogu.

Jedna od važnijih izmjena koja je uvedena ovim pravilnikom je navedena u Članu 4. (Obračun i isplata naknade plate), stav 3. koji glasi:

(3) Poslodavac plaća naknadu plate i nakon 42 dana i podnosi zahtjev za refundaciju naknade neto plate Zavodu u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, a doprinosi padaju na teret Poslodavca.

Dosadašnji način refundiranja u Ze – Do Kantonu je bio takav da nakon 42 dana poslodavac isplaćuje platu i doprinose, dok ZZO refundira i platu i doprinose. Sa donošenjem ovog pravilnika, ZZO teret doprinosa koji se isplaćuju za bolovanje (privremenu spriječenost za rad) preko 42 dana prebacuje sa sebe na Poslodavca.

Navodni razlog donošenja ovakve odluke jeste očuvanje zdravstvenog sistema zbog opadanja prihoda ZZO-a u Ze – Do Kantonu.

PREUZMITE DOKUMENT